(+386) 02 630 0020 za.nas@oslovrenc.si

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Državni zbor RS dne, 28. 1. 2012, sprejel nov Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), ki se bo začel uporabljati dne, 1. 2. 2013. Najbolj aktualna novost sprejetega zakona je zajeta v poglavju o prehodnih in končnih določbah, ki za proračunski leti 2013 in 2014 omogoča pridobitev subvencije učencem po nekoliko drugačnih oz. ugodnejših pogojih.

Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oz. do v celoti brezplačne malice upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS.

Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so učenci pridobili subvencijo za malico oz. kosilo, se ne spreminjajo oz. veljajo do izteka. Učenci, ki te pravice nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem dodatku, veljavno na dan, 31. 12. 2012, in v kateri je ugotovljen odstotek neto povprečne plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov, bodo to pravico pridobili s 1. 2. 2013. Tem učencem bodo centri za socialno delo izdali odločbo o upravičenosti do subvencije za malico oz. kosilo po uradni dolžnosti predvidoma do konca januarja 2013, kar pomeni, da jim ni potrebno vlagati vlog, saj centri s podatki o izdanih odločbah o otroškem dodatku že razpolagajo. Učenci, ki pravice do subvencije za malico oz. kosilo še nimajo priznane in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku, pa morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oz. kosila. V tem primeru bodo centri za socialno delo izpolnjevanje pogojev ugotavljali na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka. Rok za vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona, pravica pa jim bo veljala od začetka uporabe zakona, torej od 1. 2. 2013.

Dostopnost